MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

SỬ DỤNG THANG MÁY NIPPON TẠI NHẬT BẢN

Bảo tàng nghệ thuật tại OKINAWA

Bưu điện chi nhánh Quốc tế tại OSAKA

Nhà Quốc hội Nhật Bản

Tòa nhà Chính phủ ở NAGOYA

Trụ sở cảnh sát ở HOKKAIDO

Trung tâm triển lãm Quốc tế TOKYO